Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 38 2.63%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
659 GARDEN 1 4 25.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1465 POLICE 1 2 50.00%
2233 BUGGY 1 10 10.00%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 30 3.33%
2251 NBUY 1 7 14.29%
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
2007 IMGAME 1 1 100.00%