#1163. WEDDING - Bánh phu thê

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm số được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 7
1 2 4 1
Dữ liệu ra:
YES
2 1 4
2 1 2
Dữ liệu vào:
6 2
0 0 0 1 1 1
Dữ liệu ra:
YES
2 0 1
3 1 1 1