#2066. REMSQR - CẮT GIẤY

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Từ một tấm giấy ca-ro chữ nhật gồm m dòng và n cột, người ta đục một sô lỗ, mỗi lỗ đục mất trọn một ô vuông trên tâm giấy. Điều này sẽ làm cho một số ô trên tấm giấy bị tách rời nhau. Hai ô không bị tách rời nhau nếu chúng vẫn còn cạnh chung.

Yêu cầu: cho kích thước tấm giây và các ô bị đục lỗ. Hãy tính số lượng mảnh giây bị tách rời nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đâu tiên chứa hai sô nguyên m, n\ (1 \le m, n, \le 100) ;
  • Mỗi dòng trong m dòng tiêp theo chứa dãy gôm n kí tự: # - tưorng ứng với ô không bị đục lỗ và . tưorng ứng với ô lưới bị đục lỗ.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số lượng mảnh bị căt rời.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 8
#.##.#.#
......##
#.###.##
##.##.##
Dữ liệu ra:
6