#2061. DELIVERY - GIAO HÀNG

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Xứ Lineland có n thành phố, giữa thành phố thứ i i+1 có đường nối hai chiều. Mỗi lần vào thành phố i thì phải mua vé thu phí giao thông a_i . Tuy vậy cũng có thành phố không thu phí (a_i = 0) , thậm chí có thành phố còn tặng thêm tiền để khuyến khích mọi người tới mua bán (a_i < 0) .

Công ty giao hàng tại nhà có 2 trụ sở đóng ở thành phố thứ 1 và thành phố n . Có một đơn giao hàng tới n người ở n thành phố khác nhau. Mỗi chuyến đi, xe chỉ chở được một mặt hàng cho một người. Việc giao hàng phải thực hiện theo nguyên tắc từ gần đến xa: chỉ được đi ngang qua các thành phố đã giao hàng. Xe của công ty có một quyền ưu đãi: chỉ cần mua vé lượt đi, còn lúc về không phải mua vé (và cũng không nhận được tiền tặng). Xe ở trụ sở nào thì phải quay về trụ sở đó.

Yêu cầu: Xác định chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n\ (1 ≤ n ≤ 10^6) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, \dots a_n\ (|a_i|\le 10^4) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
1 1 1 5
Dữ liệu ra:
3