Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
00.in 00.ans
01.in 01.ans
02.in 02.ans
03.in 03.ans
04.in 04.ans
05.in 05.ans
06.in 06.ans
07.in 07.ans
08.in 08.ans
09.in 09.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans
20.in 20.ans
21.in 21.ans
22.in 22.ans
23.in 23.ans
24.in 24.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 M
00.ans 4 B
00.in 10 B
01.ans 18 B
01.in 6 M
02.ans 3 B
02.in 10 B
03.ans 3 B
03.in 6 B
04.ans 9 B
04.in 1 K
05.ans 13 B
05.in 23 K
06.ans 18 B
06.in 4 M
07.ans 9 B
07.in 1 K
08.ans 13 B
08.in 23 K
09.ans 10 B
09.in 1010 B
10.ans 10 B
10.in 1010 B
11.ans 11 B
11.in 10 K
12.ans 11 B
12.in 10 K
13.ans 14 B
13.in 2 M
14.ans 14 B
14.in 2 M
15.ans 10 B
15.in 694 B
16.ans 9 B
16.in 915 B
17.ans 11 B
17.in 23 K
18.ans 12 B
18.in 13 K
19.ans 10 B
19.in 9 K
20.ans 10 B
20.in 14 K
21.ans 15 B
21.in 3 M
22.ans 15 B
22.in 2 M
23.ans 14 B
23.in 5 M
24.ans 14 B
24.in 723 K