#2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Bằng các công cụ đồ họa, Rôn vẽ một đường tròn với đường biên đủ mảnh. Đường tròn này chia mặt phẳng thành hai phần. Vẽ thêm một đường tròn nữa, Rôn thấy tối đa có thể chia mặt phẳng thành bốn phần. Với ba đường tròn, số phần mặt phẳng tối đa có thể là 8 . Công cụ đồ họa dễ dàng cho phép Rôn vẽ n đường tròn, thay đổi bán kính, kéo dịch chúng về các phía để điều chỉnh số phần bị phân chia của mặt phẳng. Điều Rôn quan tâm bây giờ là số phần tối đa có thể phân chia mặt phẳng bằng n đường tròn này để biết lúc dừng lại, không điều chỉnh tiếp.

Yêu cầu: Cho số nguyên n\ (1 ≤ n ≤ 10^9) . Hãy xác định số phần tối đa có thể chia mặt phẳng bằng n đường tròn.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
8