Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.inp 1.out
2.inp 2.out
3.inp 3.out
4.inp 4.out
5.inp 5.out
6.inp 6.out
7.inp 7.out
8.inp 8.out
9.inp 9.out
10.inp 10.out
11.inp 11.out
12.inp 12.out
13.inp 13.out
14.inp 14.out
15.inp 15.out
16.inp 16.out
17.inp 17.out
18.inp 18.out
19.inp 19.out
20.inp 20.out
21.inp 21.out
22.inp 22.out
23.inp 23.out
24.inp 24.out
25.inp 25.out
26.inp 26.out
27.inp 27.out
28.inp 28.out
29.inp 29.out
30.inp 30.out
31.inp 31.out
32.inp 32.out
33.inp 33.out
34.inp 34.out
35.inp 35.out
36.inp 36.out
37.inp 37.out
38.inp 38.out
39.inp 39.out
40.inp 40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 11 K
1.inp 3 B
1.out 3 B
10.inp 3 B
10.out 4 B
11.inp 3 B
11.out 4 B
12.inp 3 B
12.out 4 B
13.inp 4 B
13.out 5 B
14.inp 4 B
14.out 5 B
15.inp 4 B
15.out 5 B
16.inp 4 B
16.out 5 B
17.inp 4 B
17.out 6 B
18.inp 5 B
18.out 7 B
19.inp 5 B
19.out 7 B
2.inp 3 B
2.out 3 B
20.inp 5 B
20.out 7 B
21.inp 5 B
21.out 7 B
22.inp 5 B
22.out 7 B
23.inp 5 B
23.out 8 B
24.inp 5 B
24.out 8 B
25.inp 5 B
25.out 8 B
26.inp 5 B
26.out 8 B
27.inp 5 B
27.out 8 B
28.inp 6 B
28.out 8 B
29.inp 6 B
29.out 9 B
3.inp 3 B
3.out 3 B
30.inp 6 B
30.out 9 B
31.inp 7 B
31.out 10 B
32.inp 8 B
32.out 12 B
33.inp 9 B
33.out 14 B
34.inp 10 B
34.out 18 B
35.inp 9 B
35.out 16 B
36.inp 9 B
36.out 16 B
37.inp 10 B
37.out 18 B
38.inp 10 B
38.out 18 B
39.inp 10 B
39.out 18 B
4.inp 3 B
4.out 3 B
40.inp 9 B
40.out 16 B
5.inp 3 B
5.out 4 B
6.inp 11 B
6.out 18 B
7.inp 10 B
7.out 18 B
8.inp 3 B
8.out 4 B
9.inp 3 B
9.out 4 B
data.yml 247 B