#2064. LAKE - HỒ NƯỚC

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Cánh đồng của nông dân John bị ngập lụt! Có thể mô tả cánh đồng như một bảng kích thước M dòng, N cột (0 < M, N ≤ 100) , trong đó một số ô bị ngập trong nước và một số ô khô ráo. Có K ô bị ngập (0 < K ≤ M \times N) , được mô tả bằng các cặp số (x_k; y_k) là tọa độ của chúng. Các tọa độ đôi một phân biệt.

Một tập các ô được gọi là hồ, nếu như tất cả các ô trong tập đều bị ngập nước, và có thể di chuyển từ một ô sang ô khác cùng trong tập bằng cách đi qua các ô ngập nước kề cạnh. Xác định kích thước của hồ lớn nhất (nhiều ô nhất) trên cánh đồng.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương M, N, K ;
  • K dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dường x_i, y_i là tọa độ của ô ngập nước thứ i .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất là kích thước lớn nhất của hồ nước có trong cánh đồng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4 5
3 2
2 2
3 1
2 3
1 1
Dữ liệu ra:
4