Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%