Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
653 AVERAGE 5 87 5.75%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 23 87 26.44%
1247 EQUA - Phương trình 15 87 17.24%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 31 86 36.05%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 20 86 23.26%
447 DPCABLE – Nối cáp 33 86 38.37%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 85 35.29%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 28 85 32.94%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 28 85 32.94%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 33 84 39.29%
568 RMOVE - Di chuyển robot 42 84 50.00%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 35 84 41.67%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 13 84 15.48%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 29 84 34.52%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 18 83 21.69%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
580 NUMBERS - Đếm số 19 83 22.89%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 46 83 55.42%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
577 ZAM - Kén chồng 33 82 40.24%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1406 SDINO 9 82 10.98%
1061 GIFTS - Phát quà 29 81 35.80%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 40 81 49.38%