Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 33 108 30.56%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 107 28.04%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 30 107 28.04%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 28 106 26.42%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
364 AWARDS - Trao giải 42 106 39.62%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 56 105 53.33%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 105 15.24%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 15 105 14.29%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 104 20.19%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 59 104 56.73%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
483 DPRUNNING – Tập chạy 37 103 35.92%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 31 103 30.10%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
610 LINETRIP 40 101 39.60%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 39 101 38.61%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 101 37.62%
818 PEARL - Pha lê 20 100 20.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 31 99 31.31%