Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 142 12.68%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 38 142 26.76%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
818 PEARL - Pha lê 29 140 20.71%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 140 30.00%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 138 41.30%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%
454 DEMSO - Đếm số 61 136 44.85%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
1409 TABLE 16 133 12.03%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 48 131 36.64%