Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
493 STCONCERT – Hòa nhạc 38 143 26.57%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 37 66 56.06%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
483 DPRUNNING – Tập chạy 37 103 35.92%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 37 67 55.22%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
812 POLE - Cột điện 36 92 39.13%
640 TINHTONG 36 54 66.67%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 36 49 73.47%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 36 48 75.00%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 36 118 30.51%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 36 151 23.84%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 36 69 52.17%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 35 62 56.45%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 35 44 79.55%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 34 94 36.17%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 34 65 52.31%