Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
22 HY015 - Nhìn ra biển 57 250 22.80%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 57 202 28.22%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 56 121 46.28%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 56 103 54.37%
207 SOLVE - Giải phương trình 56 165 33.94%
464 FLASHMOB - Flash Mob 56 141 39.72%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 56 156 35.90%
636 MAXDIFF 55 77 71.43%
1466 EVENSUB - Even subsequences 55 345 15.94%
1213 POOL - Bể bơi 55 142 38.73%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 55 73 75.34%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 55 66 83.33%
5097 STRING - Xâu ký tự 55 71 77.46%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 54 102 52.94%
647 ELEVATOR 54 98 55.10%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 54 181 29.83%
5058 CANDY - Chia kẹo 54 56 96.43%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 54 97 55.67%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 54 137 39.42%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 53 65 81.54%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 53 215 24.65%
206 EQUA - Giải phương trình 53 109 48.62%
253 BRIDGE - Qua cầu 53 160 33.13%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 53 85 62.35%