Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 51 254 20.08%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 50 101 49.50%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
483 DPRUNNING – Tập chạy 50 134 37.31%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 49 114 42.98%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 146 33.56%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
1460 FILL 49 149 32.89%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 97 49.48%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
604 C3 48 160 30.00%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 48 134 35.82%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 183 26.23%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 47 98 47.96%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 47 67 70.15%