Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
2235 CHUBACSI 0 5 0.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 178 568 31.34%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 3 0.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
1462 CITIES 16 74 21.62%
2326 CITY 4 15 26.67%
2106 CLIS 0 3 0.00%
656 CLKANGLE 6 7 85.71%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 12 62 19.35%
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 3 74 4.05%
2320 CNTFRI 0 3 0.00%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 24 0.00%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 7 102 6.86%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
603 COLOR 15 27 55.56%