Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
1186 CNET - Nối mạng 0 0 -
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 0 8 0.00%
2320 CNTFRI 0 0 -
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 5 0.00%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 4 69 5.80%
1395 CNTTREE - Đếm cây 7 14 50.00%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
603 COLOR 10 18 55.56%
881 COLOR - Tô màu 20 27 74.07%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 5 8 62.50%
855 COLORING - Tô màu cho cây 5 8 62.50%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1112 COLTREE - Màu của cây 18 59 30.51%
2130 COLTRI 2 5 40.00%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 10 14 71.43%
1150 COMMANDO - Phân đội 2 9 22.22%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 12 18 66.67%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
576 COMNET - Mạng máy tính 22 34 64.71%
1024 COMNET - Truyền tin 9 22 40.91%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
618 COMPRESS 11 21 52.38%