#1254. CNTRECT - Đếm hình chữ nhật

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: CONTEST LÀO CAI Lần 2 2017

Cho một bảng vuông kích thước n×n , các dòng của bảng được đánh số từ 0 đến n-1 , từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số từ 0 đến n-1 , từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j) và trên ô đó chứa giá trị là a_{ij}∈\{0;1\} (0≤i,j≤n-1) .

Bạn cần viết chương trình thực hiện các công việc sau:

 • Đếm số lượng hình chữ nhật trong bảng thỏa mãn:
  • Hình chữ nhật chỉ bao gồm các phần tử số 0 ;
  • Các cạnh song song với các cạnh của bảng vuông ban đầu.
 • Nhận vào Q truy vấn dạng (u,v) , sau mỗi truy vấn sẽ đổi giá trị a_{uv} từ 0 thành 1 hoặc từ 1 thành 0 .
 • Sau mỗi truy vấn, bạn hãy đếm lại số lượng hình chữ nhật trong bảng thỏa mãn như trên.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n,Q (1≤n≤1000, 0≤Q≤10 000) ;
 • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 1 xâu ký tự độ dài n chỉ gồm hai ký tự ‘0’ hoặc ‘1’ mô tả dòng thứ i của bảng vuông n×n ;
 • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên u,v (0≤u,v≤n-1) mô tả truy vấn i .

Dữ liệu ra:

 • Dòng đầu ghi số lượng hình chữ nhật thỏa mãn điều kiện đầu bài trên bảng ban đầu;
 • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số lượng hình chữ nhật thỏa mãn điều kiện đầu bài sau truy vấn i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3
0001
0100
1000
0010
1 2
1 1
2 0
Dữ liệu ra:
29
23
31
45
Giải thích:
 • Ban đầu có 12 hình 1×1 , 6 hình 1×2 , 2 hình 1×3 , 6 hình 2×1 , 1 hình 2×2 , và 2 hình 3×1 . Tổng 12+6+2+6+1+2=29 hình.
 • Truy vấn 1 :
0001
0110
1000
0010

11 hình 1×1 , 5 hình 1×2 , 2 hình 1×3 , 4 hình 2×1 , và 1 hình 3×1 . Tổng 11+5+2+4+1=23 hình.

 • Truy vấn 2 :
0001
0010
1000
0010

12 hình 1×1 , 6 hình 1×2 , 2 hình 1×3 , 6 hình 2×1 , 1 hình 2×2 , 3 hình 3×1 , và 1 hình 4×1 . Tổng 12+6+2+6+1+3+1 = 31 hình.

 • Truy vấn 3
0001
0010
0000
0010

Có 13 hình 1×1 , 7 hình 1×2 , 3 hình 1×3 , 1 hình 1×4 , 8 hình 2×1 , 3 hình 2×2 , 5 hình 3×1 , 2 hình 3×2 , 2 hình 4×1 , 1 hình 4×2 . Tổng 13+7+3+1+8+3+5+2+2+1=45 hình.

Ràng buộc:

 • Subtask # 1 ( 20\% số điểm): n≤50,Q≤10 ;
 • Subtask # 2 ( 15\% số điểm): n≤400,Q=0 ;
 • Subtask # 3 ( 25\% số điểm): n≤400,Q≤1000 ;
 • Subtask # 4 ( 20\% số điểm): n≤1 000,Q=0 ;
 • Subtask # 5 ( 20\% số điểm): n≤1 000,Q≤10000 .