#1047. CNET - Truyền tin trên mạng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 7
1 2
1 4
1 5
2 4
3 5
3 6
5 6
2
2 4
4 3
Dữ liệu ra:
2 0
4 1