Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2004 HAMILTON 0 0 -
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
2261 NUMBER 0 0 -
2006 JUMPER 0 0 -
2262 FROGJUMPS 0 1 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
2007 IMGAME 0 0 -
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%
2008 IZBORI 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
2009 JEWEL 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -
2266 GRAVELS 0 0 -
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
2014 NAW 0 1 0.00%
2270 BIMAT 0 0 -