Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2176 DICE 0 2 0.00%
2175 PARITY 0 2 0.00%
2174 PALIN 1 6 16.67%
2173 MAGICAL3 0 2 0.00%
2172 COOKIES 0 2 0.00%
2171 CHECKERS 0 2 0.00%
2170 SORTSUB 0 5 0.00%
2169 LANGUAGE 0 2 0.00%
2168 FISHING 0 5 0.00%
2167 AMAZING 0 27 0.00%
2166 010101 2 8 25.00%
2165 MATCHES 0 2 0.00%
2164 BST 0 2 0.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
2162 BASKETBALL 0 5 0.00%
2161 BALLDROP 0 7 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
2155 TIED 0 3 0.00%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%