Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2087 ELEPHANT 0 0 -
2086 DIAMOND 0 0 -
2085 CARDRM 0 0 -
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
2083 AUTOMATON 0 0 -
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
2080 IMGAME 0 0 -
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
2078 FENCE 0 1 0.00%
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
2076 DICTIONARY 0 0 -
2075 CHARM 11 32 34.38%
2074 BUFFALO 0 0 -
2073 AFARM 0 0 -
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2071 HACKER 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2068 BIGSQ 0 0 -
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2065 PALINEZ 6 12 50.00%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 8 29 27.59%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 20 61 32.79%