Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2335 GOODARR 11 56 19.64%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2333 BEAUTARR 16 57 28.07%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2327 LIS 3 9 33.33%
2326 CITY 4 15 26.67%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2324 ZERO 0 19 0.00%
2323 LISTGAME2 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2320 CNTFRI 0 0 -