Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5002 HELLO 2 3 66.67%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2346 DICE 0 10 0.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
2344 TURTLEPOOL 0 7 0.00%
2343 SUPERFB 0 13 0.00%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2339 STDECOMP 0 28 0.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2335 GOODARR 13 68 19.12%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2333 BEAUTARR 13 46 28.26%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2327 LIS 3 9 33.33%