Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
2333 BEAUTARR 13 46 28.26%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 132 236 55.93%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 3 17 17.65%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 51 176 28.98%
615 BEGIN9 14 60 23.33%
2213 BELAMTOAN 0 0 -
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 481 23.28%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
1488 BIENDOI - Biến đổi 9 40 22.50%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 86 30.23%
645 BIGGER 25 47 53.19%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 38 157 24.20%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
2068 BIGSQ 0 0 -
2039 BILA 3 3 100.00%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2270 BIMAT 0 0 -
5012 BIN - Số nhị phân 7 7 100.00%