Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
2333 BEAUTARR 15 53 28.30%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 144 263 54.75%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 3 17 17.65%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 194 26.80%
615 BEGIN9 18 79 22.78%
2213 BELAMTOAN 0 0 -
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 96 18.75%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 239 41.00%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 122 542 22.51%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 38 59 64.41%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 176 480 36.67%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 100 30.00%
645 BIGGER 26 48 54.17%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 39 160 24.38%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
2068 BIGSQ 0 0 -
2039 BILA 3 3 100.00%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2270 BIMAT 0 0 -