Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 67 259 25.87%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 258 30.23%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
189 TABLE - Xếp đá 106 255 41.57%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 50 252 19.84%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 109 252 43.25%
191 CASTING - Chọn vai 100 252 39.68%
202 BUS - Chờ xe buýt 110 252 43.65%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 97 250 38.80%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 60 247 24.29%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
1246 BONUS - Phần thưởng 61 244 25.00%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 169 242 69.83%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 242 31.82%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 239 41.00%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 141 239 59.00%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 92 237 38.82%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 131 233 56.22%