Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 141 223 63.23%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 23 222 10.36%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%
474 DPMARKET – Hội trợ 71 220 32.27%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%
363 DOEXAM - Làm bài thi 101 217 46.54%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 60 216 27.78%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 152 215 70.70%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 56 214 26.17%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 147 214 68.69%
194 WATER - Đổ nước 65 214 30.37%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 57 211 27.01%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 110 207 53.14%
1246 BONUS - Phần thưởng 42 202 20.79%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 201 29.85%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 53 197 26.90%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 32 193 16.58%