Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 146 483 30.23%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 118 187 63.10%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 285 34.04%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 102 214 47.66%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 40 144 27.78%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 44 150 29.33%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 50 80 62.50%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
232 RELATION - Bội số 12 37 32.43%
233 VUONHOA - Vườn hoa 23 61 37.70%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 101 241 41.91%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 133 212 62.74%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 187 336 55.65%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 175 578 30.28%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 81 354 22.88%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 91 64.84%
241 XEPGACH - Xếp gạch 37 91 40.66%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
243 DANCE - Khiêu vũ 164 496 33.06%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 103 397 25.94%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 280 20.36%