Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 108 369 29.27%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 87 133 65.41%
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 70 190 36.84%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 47 159 29.56%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 33 129 25.58%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 28 96 29.17%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 44 63 69.84%
231 BWTILE - Tô màu 17 47 36.17%
232 RELATION - Bội số 10 35 28.57%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
241 XEPGACH - Xếp gạch 33 63 52.38%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%