Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 147 561 26.20%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 122 190 64.21%
224 PAPER - Các tấm bìa 99 191 51.83%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 76 231 32.90%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 66 196 33.67%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 166 20.48%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 30 103 29.13%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 63 97 64.95%
231 BWTILE - Tô màu 28 62 45.16%
232 RELATION - Bội số 11 37 29.73%
233 VUONHOA - Vườn hoa 21 73 28.77%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 106 232 45.69%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 109 193 56.48%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 123 202 60.89%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 140 450 31.11%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 325 22.46%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 98 171 57.31%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 65 115 56.52%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 69 52.17%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 46 81 56.79%
243 DANCE - Khiêu vũ 108 378 28.57%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 99 51.52%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 95 395 24.05%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 90 309 29.13%