Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 141 460 30.65%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 105 164 64.02%
224 PAPER - Các tấm bìa 73 134 54.48%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 87 214 40.65%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 196 45.92%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 64 180 35.56%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 30 98 30.61%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 46 70 65.71%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
232 RELATION - Bội số 11 36 30.56%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 94 216 43.52%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 113 188 60.11%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 141 239 59.00%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 146 451 32.37%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 72 312 23.08%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 105 169 62.13%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 77 44.16%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 61 62.30%
243 DANCE - Khiêu vũ 125 333 37.54%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 49 98 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 84 319 26.33%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 48 206 23.30%