Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 98 324 30.25%
269 OLYMPIAD 97 480 20.21%
187 GRID - Bảng số 96 192 50.00%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 96 324 29.63%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 95 298 31.88%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 94 205 45.85%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 94 169 55.62%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 93 305 30.49%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 93 176 52.84%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 92 158 58.23%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 92 150 61.33%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 91 358 25.42%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 91 253 35.97%
5011 INVERT - Số đảo ngược 91 119 76.47%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 90 346 26.01%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 90 159 56.60%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 200 45.00%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 90 303 29.70%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 89 173 51.45%
4 QUINE - Hack não!!! 88 590 14.92%
266 MUSHROOM - Hái nấm 88 207 42.51%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 88 105 83.81%
1244 ESEQ - Dãy số 88 603 14.59%
248 PHU - Đoạn phủ 88 231 38.10%
632 TRICOUNT 87 258 33.72%