Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 345 24.35%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 82 153 53.59%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
255 ZSUM - ZERO SUM 82 298 27.52%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 80 134 59.70%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%
8 HY001 - Trung bình 77 283 27.21%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 77 245 31.43%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 77 294 26.19%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 76 165 46.06%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 76 112 67.86%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 76 223 34.08%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 74 252 29.37%
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 247 29.55%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 73 148 49.32%
199 BOOK - Đọc sách 73 137 53.28%
1244 ESEQ - Dãy số 73 552 13.22%
801 DMT - Số DMT 71 336 21.13%