Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 113 231 48.92%
243 DANCE - Khiêu vũ 112 387 28.94%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 111 246 45.12%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 111 234 47.44%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 110 241 45.64%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 110 523 21.03%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 110 184 59.78%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 110 378 29.10%
191 CASTING - Chọn vai 110 280 39.29%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 110 169 65.09%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 108 524 20.61%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 108 300 36.00%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 107 268 39.93%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 107 253 42.29%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 107 223 47.98%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 107 155 69.03%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 349 30.37%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 170 61.76%
600 HEIGHT 105 344 30.52%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 105 374 28.07%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 105 124 84.68%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 105 204 51.47%