Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2094 ENCODING 0 0 -
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
2095 FONTAN 0 0 -
2096 GARDEN 0 0 -
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2097 HRPA 0 0 -
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
2098 SUMXOREZ 0 0 -
2099 TROJKE 0 0 -
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
2100 MUTATION 0 0 -
2102 SUM2D 0 0 -
2103 TRANSFORM 0 0 -
2104 WEALTHY 0 0 -
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
2106 CLIS 0 0 -
2108 HTAB 0 1 0.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
2109 LAMP 0 1 0.00%
2110 GEMS 0 2 0.00%
2111 LEASTTURN 0 0 -
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 28 0.00%
2112 PAINTAB 0 0 -
2113 RECRUIT 0 0 -
2114 TRAVEL 0 0 -