#2343. SUPERFB

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xét dãy fibonacci như sau:

  • f_0 = 0 f_1 = 1 ;
  • f_i = f_{i−1} + f_{i−2}, \forall i ≥ 2 .

Yêu cầu: Tính giá trị f_{f_A} theo modulo của M .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương A M\ (3 ≤ A, M ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 100
Dữ liệu ra:
21
Giải thích:
  • Ta có: f_6 = 8 nên f_{f_6} = f_8 = 21 và tính theo modulo 100 vẫn là 21 .