Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 52 161 32.30%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 52 74 70.27%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 51 118 43.22%
600 HEIGHT 51 189 26.98%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
606 CANDY 51 125 40.80%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 51 95 53.68%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 51 130 39.23%
308 TTDATE – Ngày tháng 50 128 39.06%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 50 130 38.46%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 50 80 62.50%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 49 152 32.24%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 49 165 29.70%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 49 99 49.49%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 49 136 36.03%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 49 166 29.52%
451 DPPAINT – Sơn nhà 49 87 56.32%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 49 438 11.19%
454 DEMSO - Đếm số 49 109 44.95%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 49 94 52.13%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 48 90 53.33%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 48 147 32.65%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 48 102 47.06%
1460 FILL 48 147 32.65%