Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 83 185 44.86%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 81 103 78.64%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 80 204 39.22%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
600 HEIGHT 79 344 22.97%
474 DPMARKET – Hội trợ 79 247 31.98%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 260 30.00%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 78 101 77.23%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 76 112 67.86%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 76 153 49.67%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
1246 BONUS - Phần thưởng 75 309 24.27%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 315 23.81%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 74 455 16.26%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%