Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 97 156 62.18%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 97 254 38.19%
606 CANDY - Chia kẹo 96 202 47.52%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 96 372 25.81%
5095 ROUNDPRI - Số nguyên tố vòng 96 228 42.11%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 95 373 25.47%
543 SPANNING – Cây khung 94 198 47.47%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 94 184 51.09%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 93 318 29.25%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 92 325 28.31%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 92 124 74.19%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 92 288 31.94%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 218 41.74%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 90 174 51.72%
632 TRICOUNT 90 267 33.71%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 90 147 61.22%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 89 716 12.43%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 88 287 30.66%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 88 117 75.21%
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
565 EVA - Sơ tán 87 169 51.48%
194 WATER - Đổ nước 87 258 33.72%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 86 278 30.94%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%