Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 61 166 36.75%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 60 166 36.14%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 60 216 27.78%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 201 29.85%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 60 231 25.97%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 59 104 56.73%
205 PRODUCT - Tích các số 59 228 25.88%
214 CONGRESS - Cuộc họp 59 122 48.36%
217 NUMBERS - Số may mắn 59 112 52.68%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 57 211 27.01%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 57 149 38.26%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
309 TTDTICH – Diện tích 56 136 41.18%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 56 214 26.17%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 56 105 53.33%