Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2148 SUM 0 0 -
2149 TRIPLE 0 0 -
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
2150 XYZ 0 0 -
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
2151 262144 0 0 -
2155 TIED 0 0 -
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
883 SABC 0 5 0.00%
2163 BROCARD 0 0 -
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
2164 BST 0 0 -
2165 MATCHES 0 0 -
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%
2167 AMAZING 0 25 0.00%
2168 FISHING 0 3 0.00%
2169 LANGUAGE 0 0 -
2170 SORTSUB 0 3 0.00%