Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 42 173 24.28%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 109 20.18%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 236 618 38.19%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 296 53.72%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 372 19.09%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 260 30.00%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 274 27.01%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 105 314 33.44%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 85 178 47.75%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 279 22.22%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 212 19.81%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 62 108 57.41%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 148 34.46%