Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 126 209 60.29%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 41 208 19.71%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 61 206 29.61%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 48 206 23.30%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 121 203 59.61%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 52 201 25.87%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 201 21.89%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 51 196 26.02%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 196 45.92%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 195 24.10%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 194 26.80%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 192 15.63%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 100 192 52.08%
187 GRID - Bảng số 99 191 51.83%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 61 190 32.11%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 74 190 38.95%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 113 188 60.11%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 110 187 58.82%
632 TRICOUNT 49 186 26.34%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%