Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 56 193 29.02%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 72 193 37.31%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 112 193 58.03%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 98 188 52.13%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 105 187 56.15%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 107 186 57.53%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
187 GRID - Bảng số 96 185 51.89%
580 NUMBERS - Đếm số 40 184 21.74%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 184 36.96%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
680 SUBSTR – Khớp xâu 52 183 28.42%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 102 180 56.67%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 179 15.08%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 55 178 30.90%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 52 174 29.89%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 38 173 21.97%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 91 172 52.91%