Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 44 148 29.73%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 48 147 32.65%
1460 FILL 48 147 32.65%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 54 147 36.73%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 42 145 28.97%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 42 145 28.97%
243 DANCE - Khiêu vũ 63 145 43.45%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 17 144 11.81%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 69 142 48.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 61 142 42.96%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 65 141 46.10%
1092 FFILL - Tô màu 17 140 12.14%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 29 140 20.71%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 35 139 25.18%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 49 136 36.03%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 28 136 20.59%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 136 8.09%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 60 136 44.12%
1369 BIC - Đua xe đạp 17 135 12.59%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 70 134 52.24%
342 DKDECBIN – Dec to Bin 41 134 30.60%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 60 134 44.78%
1409 TABLE 16 133 12.03%