Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 59 248 23.79%
2191 BLOCKGAME 0 0 -
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 152 435 34.94%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 119 270 44.07%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1106 BOARD - Bảng số 3 53 5.66%
1271 BOB 6 18 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 38 23.68%
1246 BONUS - Phần thưởng 78 325 24.00%
1509 BONUS - Phần thưởng 13 40 32.50%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 93 22.58%