Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
2191 BLOCKGAME 0 5 0.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 111 276 40.22%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 130 22.31%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 106 251 42.23%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 162 374 43.32%
1319 BOARD 13 24 54.17%
1106 BOARD - Bảng số 3 49 6.12%
1271 BOB 6 18 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 2 0.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 24 80 30.00%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%
1246 BONUS - Phần thưởng 55 217 25.35%
1509 BONUS - Phần thưởng 7 29 24.14%
1518 BONUS - Phần thưởng 18 79 22.78%
5099 BONUS - Tặng quà 16 36 44.44%
199 BOOK - Đọc sách 74 138 53.62%