Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2059 BITSTR 14 29 48.28%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 40 179 22.35%
2191 BLOCKGAME 0 0 -
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 113 257 43.97%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 170 383 44.39%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1271 BOB 6 18 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%
1509 BONUS - Phần thưởng 11 36 30.56%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 92 22.83%
199 BOOK - Đọc sách 91 162 56.17%