Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 47 231 20.35%
2191 BLOCKGAME 0 5 0.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 119 305 39.02%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 39 180 21.67%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 132 291 45.36%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 204 484 42.15%
1319 BOARD 13 24 54.17%
1106 BOARD - Bảng số 6 55 10.91%
1271 BOB 6 18 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 3 0.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 86 29.07%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 49 18.37%
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
1509 BONUS - Phần thưởng 7 29 24.14%
1518 BONUS - Phần thưởng 20 87 22.99%
5099 BONUS - Tặng quà 20 45 44.44%
199 BOOK - Đọc sách 76 144 52.78%