Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2212 ROCKGAME 0 0 -
2211 DWARVES 0 0 -
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%
2206 KEYLOGGER 2 14 14.29%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
2204 SHPROB 0 0 -
2203 FUNCTION 0 0 -
2202 COVERING 0 0 -
2201 WIZARDS 0 0 -
2200 SANDWICH 0 0 -
2199 MARATHON 0 0 -
2198 GEESE 0 0 -
2197 BAKING 0 0 -
2196 SOF 0 0 -
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
2194 HOLE 0 0 -
2193 HILBERT 0 0 -
2192 CATDOG 0 0 -
2191 BLOCKGAME 0 0 -
2190 WORKSTATION 0 0 -
2189 TWODOGS 0 0 -
2188 RAFFLE 0 0 -