Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2287 FJ 0 0 -
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
2281 CHESS 2 5 40.00%
2280 LAMP 0 0 -
2279 HOUSE 1 2 50.00%
2278 DFS 0 0 -
2277 ARCHERY 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2274 TABLE 0 0 -
2273 VANG 0 0 -
2272 NUMBERS 0 0 -
2271 ESTIMATION 0 0 -
2270 BIMAT 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2266 GRAVELS 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%