Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2294 POWER3 8 20 40.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2291 DOIKHANG 0 0 -
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
2289 PS 0 0 -
2288 MIXTURE 0 0 -
2287 FJ 0 0 -
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
2281 CHESS 2 5 40.00%
2280 LAMP 0 0 -
2279 HOUSE 2 4 50.00%
2278 DFS 0 1 0.00%
2277 ARCHERY 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2274 TABLE 0 0 -
2273 VANG 0 0 -
2272 NUMBERS 0 0 -
2271 ESTIMATION 0 0 -
2270 BIMAT 0 0 -