#1153. DELCHAR - Xóa ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest CSL 2017-2018 Lần 2 (Tháng 1/2018) Day 2

Cho hai xâu XY chỉ chứa các ký tự chữ cái la tinh và chữ số (có phân biệt chữ hoa và chữ thường). Độ dài mỗi xâu không vượt quá 1500. Ở mỗi xâu ta có thể xóa một số ký tự bất kỳ, nhưng không được xóa quá w ký tự liên tiếp trong xâu. Hãy tìm cách xóa ít nhất các ký tự để làm cho hai xâu XY trở thành bằng nhau.

Ví dụ, với X = xabcd , Y = aefdz w = 2 ta có thể là cho hai xâu trở nên giống nhau bằng cách xóa như sau:

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên w\ (1 ≤ w < 1500)
  • Dòng thứ hai chứa xâu X
  • Dòng thứ ba chứa xâu Y

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra xâu X tìm được sau khi xóa hoặc thông báo No solution nếu không tồn tại cách xóa.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
xabcd
aefdz
Dữ liệu ra:
ad

Giới hạn:

  • 50\% số test có độ dài các xâu không quá 150