Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 629 1234 50.97%
2 HELLO - Hello, World! 417 715 58.32%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 263 635 41.42%
181 SUM - Tính tổng 247 489 50.51%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 227 417 54.44%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 199 499 39.88%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 196 426 46.01%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 185 350 52.86%
402 PROJECTS - Dự án 177 334 52.99%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 177 346 51.16%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 176 551 31.94%
3 COPYCAT - Sao chép 168 1430 11.75%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 157 290 54.14%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 151 298 50.67%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 146 346 42.20%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 144 306 47.06%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 143 199 71.86%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 143 259 55.21%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 140 218 64.22%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 140 203 68.97%
198 TREE - Trồng cây 139 228 60.96%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 138 241 57.26%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 137 270 50.74%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 137 349 39.26%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 136 405 33.58%