Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 7 25 28.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 47 36.17%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 182 24.73%
5148 Traveling - Du lịch 44 93 47.31%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 57 96 59.38%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 64 153 41.83%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 39 12.82%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 21 43 48.84%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 55 115 47.83%