Admin duyệt giúp bài tập

Nguyễn Văn Đạt 2022-03-14 1:42:21

http://csloj.ddns.net/problem/10047 Đây là bài của thi OLP năm 2018, em cố gắng làm test theo người ta đưa rồi. Ad duyệt giúp. Em làm chưa được 2 test cuối, muốn mang bài đi thảo luận. Có gì không ổn thì em rút kinh nghiệm.