Thuật toán Hopcroft-Karp tìm cặp ghép cực đại trên đồ thị 2 phía

Trùm CUỐI 2020-10-09 9:09:28 2021-12-15 20:38:22

Tổng cộng 3 trả lời

Trùm CUỐI

Thuật toán đường mở với kỹ thuật xử lý theo lô (Trong tài liệu giáo khoa chuyên tin) cài đặt cho bài BMATCH

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define nmax 1001
#define mmax 1000001
int p, q, m;
int head[nmax], link[mmax], adj[mmax], match[nmax];
bool found, avail[nmax];
void enter() {
  cin >> p >> q >> m;
  memset(head, 0, sizeof head);
  for (int i = 1, u, v; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v;
    adj[i] = v;
    link[i] = head[u];
    head[u] = i;
  }
}
void DFSVisit(int x) {
  for (int i = head[x]; i; i = link[i]) {
    int y = adj[i];
    if (avail[y]) {
      avail[y] = 0;
      if (!match[y])
        found = true;
      else
        DFSVisit(match[y]);
      if (found) {
        match[y] = x;
        return;
      }
    }
  }
}
void bmatch() {
  memset(match, 0, sizeof match);
  vector<int> X;
  for (int x = 1; x <= p; x++) X.push_back(x);
  while (1) {
    int cnt = X.size();
    memset(avail + 1, 1, q * sizeof(avail[1]));
    for (int i = 0; i < X.size();) {
      found = 0;
      DFSVisit(X[i]);
      if (found) {
        X[i] = X.back();
        X.pop_back();
      } else
        i++;
    }
    if (!X.size() || X.size() == cnt)
      break;
  }
  int cnt = 0;
  for (int y = 1; y <= q; y++) cnt += (match[y] != 0);

  cout << cnt << '\n';
  for (int y = 1; y <= q; y++)
    if (match[y])
      cout << match[y] << ' ' << y << '\n';
}
int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  enter();
  bmatch();
}
Trùm CUỐI

Một cài đặt khác cho bài BMATCH

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;

struct matcher {
  const int oo = 100000000;
  int m, n;
  vector<int> mx, my, dist;
  vector<vector<int>> ke;
  int matched;

  matcher(int m, int n):
    m(m), n(n),
    mx(m+1, 0), my(n+1, 0), dist(m+1),
    ke(m+1),
    matched(0) {}

  void add_edge(int u, int v) {
    ke[u].push_back(v);
  }

  bool bfs() {
    queue<int> Q;
    for (int u=1; u<=m; u++) {
      if (!mx[u]) {
        dist[u] = 0;
        Q.push(u);
      } else {
        dist[u] = oo;
      }
    }

    bool found = false;
    while (!Q.empty()) {
      int u = Q.front(); Q.pop();
      for (int v: ke[u]) {
        if (!my[v]) {
          found = true;
        } else if (dist[my[v]] == oo) {
          dist[my[v]] = dist[u] + 1;
          Q.push(my[v]);
        }
      }
    }

    return found;
  }

  bool dfs(int u) {
    if (dist[u] == oo) return false;
    for (int v: ke[u]) {
      if (!my[v] || (dist[my[v]]==dist[u]+1 && dfs(my[v]))) {
        mx[u] = v;
        my[v] = u;
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  void match() {
    while(bfs()) {
      for (int u=1; u<=m; u++) if (!mx[u]) matched += dfs(u);
    }
  }
};

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int m, n, u, v, es; cin >> m >> n >> es;
  matcher z(m, n);
  while (es--) {
    cin >> u >> v;
    z.add_edge(u, v);
  }
  z.match();
  cout << z.matched << '\n';
  for (int u=1; u<=z.m; u++) if (z.mx[u]) cout << u << ' ' << z.mx[u] << '\n';
  return 0;
}
Trùm CUỐI

Tham khảo một các cài đặt Hopcroft-Karp của nhatnguyendrgs

//nhatnguyendrgs (c) 2015 - hopcroft_karp.cpp

#include "iostream"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string"
#include "string.h"
#include "algorithm"
#include "math.h"
#include "vector"
#include "map"
#include "queue"
#include "stack"
#include "deque"
#include "set"
using namespace std;

typedef pair<int, int> ii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ii> vii;
const int inf = 1e9;
const int MaxN = 1e5;

vector<vi> Adj;
int n, m, match[MaxN+4], dist[MaxN+4],u,v;

bool bfs() {
  queue<int> Q;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (match[i] == 0) {
      dist[i] = 0;
      Q.push(i);
    }
    else dist[i] = inf;
  }
  dist[0] = inf;
  while (!Q.empty()) {
    int u = Q.front(); Q.pop();
    if (u != 0) {
      for (int j = 0; j<Adj[u].size(); ++j) {
        int v=Adj[u][j];
        if (dist[match[v]] == inf) {
          dist[match[v]] = dist[u] + 1;
          Q.push(match[v]);
        }
      }
    }
  }
  return (dist[0] != inf);
}

bool dfs(int u) {
  if (u != 0) {
    for (int j = 0; j<Adj[u].size(); ++j) {
      int v = Adj[u][j];
      if (dist[match[v]] == dist[u] + 1) {
        if (dfs(match[v])) {
          match[v] = u;
          match[u] = v;
          return true;
        }
      }
    }
    dist[u] = inf;
    return false;
  }
  return true;
}

void hopcroft_karp() {
  vii result;int matching = 0;
  while (bfs())
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (match[i] == 0 && dfs(i))
      matching++;
  printf("%d\n", matching);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  if (match[i] != 0) printf("%d %d\n",i,match[i]-n);
}

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  Adj.assign(MaxN+4,vi());
  while (scanf("%d%d",&u,&v)!=EOF){
    v += n;
    Adj[u].push_back(v);
    Adj[v].push_back(u);
  }
  hopcroft_karp();
  return 0;
}