B. KHAMBENH - Khám bệnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Dữ liệu vào: KHAMBENH.inp Dữ liệu ra: KHAMBENH.out
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

n bệnh nhân đến khám bệnh tại một phòng khám chỉ có một bác sỹ. Tại một thời điểm chỉ khám được cho 1 bệnh nhân và người đến trước luôn được khám trước. Bệnh nhân thứ i đến phòng khám tại thời điểm t_i và nếu được khám bệnh, anh (cô) ta sẽ phải mất thời gian là d_i . Hãy tính xem thời điểm cuối cùng mà vị bác sỹ nọ khám xong cho n bệnh nhân nói trên.

Dữ liệu:

Nhập từ tệp KHAMBENH.inp

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤100) ;
  • n dòng sau, dòng thứ i chứa hai số nguyên t_i,d_i\ (0≤t_i,d_i≤1000) là thời điểm đến và thời gian khám của bệnh nhân thứ i .

Kết quả:

Ghi ra tệp KHAMBENH.out

  • Một dòng duy nhất là thời điểm sớm nhất bác sỹ khám xong cho n bệnh nhân.

Ví dụ

KHAMBENH.inp:

3
1 2
6 3
2 4

KHAMBENH.out:

10