A. DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho một số nguyên dương trong hệ thập phân, hãy viết số đó trong hệ thập lục phân.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số ở hệ thập phân.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số ở hệ thập phân phân, in ra trên một dòng số đó trong hệ thập lục phân (Các ký tự A..F viết hoa).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5
7
10
Dữ liệu ra:
5
7
A

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^5,1≤n≤10^{18} .