K. HY007 - Chia dãy bằng nhau

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài

Đề bài

Cho dãy số nguyên. Hãy chia dãy này thành nhiều đoạn nhất sao cho tổng các phần tử trong các đoạn bằng nhau.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n≤100) ;
  • Các dòng tiếp theo ghi a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9) .

Kết quả:

  • Dòng đầu tiên ghi K là số đoạn cần chia;
  • Dòng thứ hai ghi K số nguyên là chỉ số cuối cùng của K đoạn theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu có nhiều phương án thì in môt phương án bất kỳ.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6
5 2 3 2 2 1

Kết quả:

3
1 3 6