B. HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho một số nguyên dương trong hệ cơ số 16 , hãy viết số đó trong hệ cơ số 10 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n trong hệ thập lục phân.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n trong hệ thập lục phân, in ra trên một dòng số đó trong hệ thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5
7
A
Dữ liệu ra:
5
7
10

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^5,1≤n≤10^{18} ( n có không quá 16 chữ số ở hệ thập lục phân).