C. BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Dãy số Fibonacci được định nghĩa \left\{ \begin{array}{l} {F_0} = {F_1} = 1\\ {F_n} = {F_{n - 1}} + {F_{n - 2}},\forall n \ge 2 \end{array} \right.

Yêu cầu: Cho số nguyên không âm n , hãy tính F_n

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test.
  • Dòng sau chứa T số nguyên không âm, hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng là, mỗi dòng là kết quả của test đầu vào tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0 1 2
Dữ liệu ra:
1
1
2
Dữ liệu vào:
2
5 3
Dữ liệu ra:
8
3

Giới hạn:

  • 0 ≤ n ≤ 10000; 1 ≤ T ≤ 100 .