E. PALIN - Xâu con đối xứng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho một xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái latin thường. Hãy tìm một xâu con gồm các ký tự liên tiếp của xâu s thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

  • Là xâu đối xứng (đọc xuôi và đọc ngược đều giống nhau);
  • Có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là độ dài xâu con đối xứng dài nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abcdcbb
Dữ liệu ra:
5

Giải thích: abcdcbb.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có độ dài xâu s không quá 100 ;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm còn lại có độ dài xâu s từ 900 đến 1000 .