F. ROBOCHAR - Robot nhặt chữ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Tèo có một con Robot đồ chơi rất thông minh, nó rất hứng thú với bộ đồ chơi chữ cái của Tèo. Tèo cho Robot chơi trò chơi như sau: Tèo xếp các chữ cái trong bộ đồ chơi của mình thành một hàng dọc, Robot sẽ đi từ đầu hàng đến cuối hàng, mỗi khi đi đến một chữ cái, nếu Robot chưa nhặt được loại chữ cái đó thì nó sẽ nhặt, nếu đã nhặt rồi thì nó bỏ qua. Cho biết hàng chữ cái Tèo xếp ban đầu, bạn hãy cho biết xâu chữ cái (theo đúng thứ tự) mà Robot sẽ nhặt

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái la-tinh (‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’) mô tả hàng chữ cái Tèo xếp bạn đầu.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự mô tả xâu chữ cái mà Robot sẽ nhặt.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
ABABACD
Dữ liệu ra:
ABCD

Giới hạn:

  • Độ dài xâu ký tự đầu vào không quá 10^5 .