G. CSL20172 - Bé học tiếng Anh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Bé Na rất thích học tiếng Anh. Một hôm, trong lúc đọc một đoạn văn tiếng Anh, Bé Na muốn biết đoạn văn mà mình phải đọc có bao nhiêu từ, bạn hãy lập một chương trình giúp bạn Na làm việc này nhé.

Cho một đoạn văn bản là một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái trong bảng chữ cái la-tinh (‘A’…’Z’, ‘a’…’z’) và các dấu cách (‘ ‘). Mỗi từ là một dãy chữ cái liên tiếp không chứa dấu cách. Hai từ được phân cách bởi một hoặc nhiều dấu cách. Hãy đếm xem đoạn văn đó có bao nhiêu từ.

Dữ liệu vào:

 • Một xâu ký tự chỉ chứa các ký tự chữ cái la-tinh (‘A’…’Z’, ‘a’…’z’) và dấu cách (ghi trên một dòng).

Dữ liệu ra:

 • Một số nguyên duy nhất là số từ trong xâu ký tự đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
Thank you very much for your letter which arrived a few days ago
Dữ liệu ra:
13
Dữ liệu vào:
Thank  you  very  much
Dữ liệu ra:
4

Giới hạn:

 • 40\% số test (tương ứng với 40\% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 255 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi duy nhất một dấu cách;
 • 40\% số test khác (tương ứng với 40\% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 255 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi ít nhất một dấu cách;
 • 20\% số test còn lại (tương ứng với 20\% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 10^5 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.