A. CHUSOCHAN - Chữ số chẵn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho số nguyên dương n trong hệ đếm thập phân. Hãy tính tổng các chữ số chẵn của n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n trong hệ đếm thập phân.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là tổng các chữ số chẵn của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

1234

Kết quả:

6

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm của bài có n≤10^{18} ;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm còn lại có n≤10^{100} .