B. HOASO - Chữ HOA và số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái la tinh tiếng anh in HOA (‘A’ đến ‘Z’) và chữ số (‘0’ đến ‘9’).

Bạn hãy tách xâu s thành hai xâu s_1 chỉ gồm các chữ cái và xâu s_2 chỉ gồm các chữ số (theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng trong xâu s ).

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 trong đó có ít nhất một chữ cái in HOA và một chữ số.

Kết quả:

  • Dòng đầu chứa xâu s_1 chỉ gồm các chữ cái in HOA;
  • Dòng sau chứa xâu s_2 chỉ gồm các chữ số.

Ví dụ:

Dữ liệu:

HOA1HUE2DEP3

Kết quả:

HOAHUEDEP
123