A. ABSCOUNT - Đếm xâu AB

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Đếm số xâu độ dài n chỉ gồm các ký tự A, B (có thể chỉ có một loại ký tự) trong đó không có hai ký tự A đứng liền nhau.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương là số lượng xâu thỏa yêu cầu bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
5

Giải thích:

  • 5 xâu thỏa mãn là ABA; ABB; BAB; BBA; BBB .

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 25 .