B. BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n trong đó không có hai số 0 đứng liền nhau.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một xâu nhị phân thỏa yêu cầu bài toán, các xâu được liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
010
011
101
110
111

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 25 .