A. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Cửa hàng nhà Tèo bán hàng sử dụng cân đĩa thăng bằng. Có n quả cân đánh số từ 1 đến n , quả thứ i có khối lượng là w_i . Khi cần cân một mặt hằng nào đó, Tèo sẽ đặt mặt hàng cần cân lên một bên đĩa và chọn một số quả cân đặt lên đĩa còn lại sao cho cân thăng bằng, tổng khối lượng của những quả cân đặt trên đĩa sẽ là khối lượng của mặt hàng cần cân.

Nhà Tèo hiện đang bán m mặt hàng đánh số từ 1 đến m , mặt hàng thứ i có khối lượng là v_i (Đấy là Tèo biết vậy thôi chứ khi bán vẫn phải cân cho khách hàng xem). Em hãy giúp bạn Tèo tính toán xem những mặt hàng nào có thể cân được nhé.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n m ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương w_1, w_2, …, w_n là khối lượng của n quả cân;
  • Dòng thứ ba chứa m số nguyên dương v_1, v_2, …, v_m là khối lượng của m mặt hàng.

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một xâu độ dài m , ký tự thứ i 1 nếu mặt hàng thứ i có thể cân được và là 0 nếu mặt hàng thứ i không thể cân được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
1 2 5
1 2 3 4
Dữ liệu ra:
1110

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 20; 1 ≤ m ≤ 10^5; 1 ≤ w_i, v_i ≤ 10^6 .
  • Chú ý: 50\% số điểm có n ≤ 15 m ≤ 100 .