B. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Xét dãy ngoặc là một xâu chỉ gồm các ký tự (). Ta định nghĩa dãy ngoặc đúng như sau:

  • Xâu rỗng là một dãy ngoặc đúng.
  • X là một dãy ngoặc đúng khi và chỉ khi X có một trong hai dạng: (Y) hoặc YZ trong đó Y, Z là các dãy ngoặc đúng.

Cho số nguyên dương N , hãy liệt kê tất cả các dãy ngoặc đúng độ dài 2N .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Liệt kê tất cả các dãy ngoặc đúng độ dài 2N theo thứ tự từ điển tăng dần (theo nguyên tắc so sánh chuỗi, chú ý ( < ) ), mỗi dãy trên một dòng

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
(())
()()
Giải thích:
  • Với N bằng 2 , chỉ có 2 dãy ngoặc đúng độ dài 4 theo thứ tự như trên.

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10 .