C. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài

Đề bài

Máy ATM ở cổng trường Chuyên Sơn La có N tờ tiền có mệnh giá là t_1, t_2, …, t_N . Một bạn học sinh mốn rút một số tiền là M . Em hãy tính giúp máy ATM đưa ra một cách trả tiền với tổng số tiền đúng bằng M .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N M cách nhau bởi một dấu cách;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương t_1, t_2, …, t_N , mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Liệt kê các tờ tiền cần trả với tổng bằng M , mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Nếu không có phương án trả đúng số tiền M thì ghi ra -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 10
1 5 5
Dữ liệu ra:
5 5

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 20, 1 ≤ t_i ≤ 10^9, 1 ≤ M ≤ 10^9