D. LIBRARY

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 12

Đất nước Kc97ble có n thành phố được nối bởi m tuyến đường hai chiều, tuyến đường thứ i nối liền hai thành phố u_i v_i . Chính phủ đất nước Kc97ble mong muốn xây dựng thư viện tại một số thành phố trong đất nước, sao cho từ bất kì một thành phố nào cũng đều có thể đi đến một thành phố có thư viện.

Biết rằng chi phí xây dựng thư viện ở thành phố i a_i . Hãy tính tổng chi phí xây dựng thư viện nhỏ nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n m (1 ≤ n, m ≤ 10^5) - số thành phố và số tuyến đường;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_1, a_2, . . . , a_n (1 ≤ a_i ≤ 10^9) - với a_i là chi phí xây dựng thư viện ở thành phố i ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên u_i v_i (1 ≤ u_i, v_i ≤ n, u_i \ne v_i) - mô tả tuyến đường thứ i . Dữ liệu vào đảm bảo mỗi cặp thành phố được nối bởi nhiều nhất một tuyến đường.

Dữ liệu ra:

  • In ra tổng chi phí xây dựng thư viện nhỏ nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4
6 4 2 3 3
1 2
2 4
4 1
3 5
Dữ liệu ra:
5

Giải thích

  • Ở ví dụ trên, ta có thể xây dựng thư viện ở thành phố 3 4 với tổng chi phí 2 + 3 = 5 . Khi đó:
    • Từ thành phố 1, 2, 4 có thể đi đến thành phố 4 (thành phố có thư viện)
    • Từ thành phố 3, 5 có thể đi đến thành phố 3 (thành phố có thư viện)